Σημαντικές ημερομηνίες

Υποβολή Ερευνητικών Εργασιών: [παρήλθε] 7 Ιουλίου 2011
Υποβολή Ανηρτημένων Εργασιών: [παρήλθε] 1 Σεπτεμβρίου 2011
Υποβολή Ομάδων Ανταλλαγών, Ομάδων Εργασίας: [παρήλθε] 1 Σεπτεμβρίου 2011
Υποβολή Προτάσεων για Άλλες Δραστηριότητες: [παρήλθε] 1 Σεπτεμβρίου 2011
Ενημέρωση αποδοχής: [παρήλθε] 15 Σεπτεμβρίου 2011
Εγγραφή συγγραφέων: [παρήλθε] 1 Οκτωβρίου 2011
Έγκαιρη Εγγραφή: [παρήλθε] 15 Οκτωβρίου 2011
Συνέδριο : 1 - 4 Δεκεμβρίου 2011