Θέμα συνεδρίου

Η ΤΑΞΗ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η διερεύνηση της τάξης των μαθηματικών αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της ερευνητικής δραστηριότητας στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών. Η τάξη των μαθηματικών αποτελεί το χώρο όπου πραγματώνεται αφενός η διδασκαλία των Μαθηματικών αλλά και αφετέρου μεγάλο μέρος της μάθησης των Μαθηματικών.

Το μαθηματικό περιεχόμενο και ο τρόπος με το οποίο αυτό παρουσιάζεται ως αντικείμενο διδασκαλίας και μάθησης, η διαχείριση αυτού του μαθηματικού περιεχομένου μέσα στην τάξη, τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους μαθητές, οι διεργασίες, τα εργαλεία, οι τεχνικές, οι μέθοδοι και οι νόρμες που αναπτύσσονται στην τάξη, η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία μεταξύ των μελών της τάξης, οι συνθήκες λειτουργίας και οι δράσεις που λαμβάνουν χώρα, η δυναμική που αναπτύσσεται και οι συμπεριφορές που εκδηλώνονται, οι ενέργειες που γίνονται καθώς και οι ρόλοι που υιοθετούνται διαμορφώνουν τη δραστηριότητα και την κουλτούρα της τάξης των μαθηματικών, τη μαθηματική δραστηριότητα και τη μαθηματική κουλτούρα των μελών της.

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο οι θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα αρθρωθούν οι εργασίες του συνεδρίου είναι:

Άξονας 1: Θεωρητικά πλαίσια και μέθοδοι έρευνας της τάξης και της μαθηματικής δραστηριότητας

Άξονας 2: Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της τάξης και της μαθηματικής δραστηριότητας

Άξονας 3: Διερεύνηση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων ως προς το περιεχόμενο, την οργάνωση και τη διαχείριση της μαθηματικής γνώσης στην τάξη

Άξονας 4: Διερεύνηση ζητημάτων σχετικών με τη εκπαίδευση και το ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη της μαθηματικής δραστηριότητας στην τάξη

Άξονας 5: Ερευνητικές ή θεωρητικές εργασίες στο πεδίο της Διδακτικής των Μαθηματικών που δεν εντάσσονται στους παραπάνω άξονες